SAMIRA
IN EUROPA

Europa staat centraal in ons dagelijks leven, en het is tijd om de afstand tussen Europa en haar inwoners te verkleinen.

ACTIEF WORDEN

SAMIRA
IN EUROPA

Europa staat centraal in ons dagelijks leven, en het is tijd om de afstand tussen Europa en haar inwoners te verkleinen.

Stemmen op Samira is nu mogelijk:

Stem via mijnd66.nl

SAMIRA
IN EUROPA

Europa staat centraal in ons dagelijks leven, en het is tijd om de afstand tussen Europa en haar inwoners te verkleinen.

Stemmen op Samira is nu mogelijk:

Stem via mijnd66.nl

SAMIRA RAFAELA, D66-LIJSTTREKKERSKANDIDAAT
VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN VAN 2024

Onze toekomst ligt in Europa!
Mijn missie is om te bouwen aan een Sociaal en Veilig Europa, met
kansengelijkheid, rechtvaardige klimaattransitie en humaan asielbeleid.
Een democratisch Europa dat dicht bij de mensen staat.
Steun mijn missie en stem op mij via mijnd66.nl (of klik hier)

BRIEF AAN DE LEDEN

Beste Democraten,

Ik ben enorm trots dat ik onze partij de afgelopen vier jaar heb mogen vertegenwoordigen in het Europees Parlement. Al die jaren in Brussel heb ik geknokt om het progressieve D66-geluid te laten horen. Om onze missie uit te dragen én te vertalen naar nieuwe Europese wetgeving. Wetgeving wat beter werkt voor mensen en rekening houdt met het klimaat en de wereld om ons heen. In deze periode ben ik ook gegroeid, als persoon en als D66-politica. Ik zou daarom graag jullie lijsttrekker zijn bij de aankomende verkiezingen.

LEES VERDER

STEUN SAMIRA

Ik wil bouwen aan een sociaal en veilig Europa.

We moeten werk maken van een rechtvaardige en inclusieve klimaattransitie, een humaan en ethisch asielbeleid en een toegankelijke arbeidsmarkt. Iedereen moet mee kunnen doen. Daarom stel ik mij kandidaat als lijsttrekker van D66 voor de verkiezingen van het Europees Parlement.

Ik wil bouwen aan een sociaal en veilig Europa.

We moeten werk maken van een rechtvaardige en inclusieve klimaattransitie, een humaan en ethisch asielbeleid en een toegankelijke arbeidsmarkt. Iedereen moet mee kunnen doen. Daarom stel ik mij kandidaat als lijsttrekker van D66 voor de verkiezingen van het Europees Parlement.

De afgelopen vier jaar heb ik ruime ervaring op kunnen doen, en ben ik er in geslaagd om een vernieuwende, progressieve en sociale koers uit te zetten voor de Renew Europe groep. De sociale en baanbrekende wetgeving om de genderloonkloof te dichten, waar ik mij als hoofdonderhandelaar van het EP hard voor gemaakt heb, was een hoogtepunt.

Als lijsttrekker wil ik streven naar verzoening in Europa, de politiek en onze vereniging. Een sterke D66-delegatie in Brussel, die ons progressieve en pro-Europese geluid laat horen, is daarvoor heel belangrijk. Laten we samen als een wervelwind door de straten van Nederland gaan om mensen ervan te overtuigen dat onze toekomst Europees is en dat D66 de partij is om die toekomst dichterbij te brengen. Daarvoor vraag ik jullie steun! Dat kan vanaf nú door een ondersteuningsverklaring te tekenen op mijnd66.nl
Doe mee en word actief via het aanmeldformulier of mail ons via info@samiraineuropa.nl Samen maken we het verschil!

Hartelijke groet,
Samira Rafaela

SAMIRA OP TWITTER

meer tweets

VISIE OP EUROPA

Europa heeft ons al veel gebracht: welvaart en werkgelegenheid, vrijheid en stabiliteit.
Tegelijk staat Europa nu voor een aantal nieuwe uitdagingen, zoals klimaatverandering, oorlog in onze achtertuin, stijgende kosten voor levensonderhoud, afnemend vertrouwen van mensen in de politiek. Het Europa waarvan ik droom is een Europa dat mensen beschermt, verbindt en perspectief biedt. Ik wil mij inzetten voor een sociaal, veilig en toekomstgericht Europa.
Een Europa dat mensen beschermt
Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en dezelfde kansen krijgen in Europa. Ongeacht geslacht, afkomst, identiteit en seksuele voorkeur. Helaas zien we dat persoonlijke vrijheden onder druk staan in bepaalde delen van Europa. Ik wil dat Europa opkomt voor de rechtsstaat en onze verworven burgerrechten, zoals van de LHBTI-gemeenschap in Polen en Hongarije. Maar ook in Nederland is de rechtsstaat kwetsbaar gebleken, zoals met de toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen. Ik vind dat Europa landen strenger bij de les moet houden als er misstanden worden geconstateerd. Als Europarlementariër heb ik vragen gesteld over de toeslagenaffaire in Nederland, vanuit de overtuiging dat Europa een schild voor de zwakkeren moet zijn.
Ook gelijkheid vind ik een belangrijke waarde, dit is voor mij een topprioriteit in Europa. Bijvoorbeeld op het gebied van gender. Als Europarlementariër heb ik de Europese wet over loontransparantie mogelijk gemaakt waardoor vrouwen evenveel kunnen gaan verdienen als mannen. Ik vind dat iedereen evenveel kans moet maken op een passende studie, stage of baan. En als rapporteur en onderhandelaar voor internationale verdragen heb ik eerlijke handel bevorderd met bepalingen over klimaatbeleid en mensenrechten waaronder de positie van vrouwen en inheemse volkeren. Mensenrechten staan voor mij altijd voorop. We mogen wat mij betreft ook geen handel drijven met landen die het Parijs Akkoord niet hebben ondertekend. En ook bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de negatieve gevolgen van hun activiteiten voor mensen en milieu aan te pakken en te corrigeren.
Ik wil dat Europa ook opkomt voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat mensen de kans krijgen om volledig mee te doen in de maatschappij, de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen. Europa zou zich ook actief moeten inspannen om armoede en uitsluiting te bestrijden. Een Europese norm voor een basisinkomen is een goed begin om te bouwen aan een sociaal Europa, maar we zijn er nog niet. Ik vind dat Europa ook meer budget moet vrijmaken om mensen te compenseren voor hogere energielasten. Op deze manier bestrijden we energiearmoede en vergroten we ook het draagvlak voor de energietransitie.
Een Europa dat mensen verbindt
Veel mensen zijn kritisch of ontevreden over de politiek. Zij hebben het idee dat de politiek er niet voor hen is en keren zich af. Dat is een zorgelijke ontwikkeling die ik niet wil accepteren! Europa moet hier verandering in brengen. Europa moet duidelijker uitleggen waarvoor het staat en welke resultaten het levert, wat de toegevoegde waarde is van Europese samenwerking.
Ik wil Europa dichter bij onze inwoners brengen. Ik wil als volksvertegenwoordiger mensen meer betrekken bij nieuw beleid en beslissingen van Europa. Meer luisteren naar de zorgen van mensen en naar hun wensen voor Europa. Daarom ben ik het project en de website ‘Europa naar de straat’ gestart. Op deze website staat in duidelijke taal uitgelegd wat ik doe en waarvoor ik sta in Europa. Ik wil politiek uit de Brusselse vergaderpaleizen halen en naar de Nederlandse buurthuizen en sportvelden brengen. Ik organiseer de komende maanden een aantal bezoeken aan clubs en organisaties in Nederland om in gesprek te gaan over Europa.
Een Europa dat perspectief biedt
Juist in tijden van onzekerheid moet Europa een baken van stabiliteit zijn. Europa moet de uitdagingen van de 21e eeuw aanpakken, zoals klimaatverandering, sociale ongelijkheid en oorlogsdreiging. Ook jongeren en de generaties na ons hebben recht op een leefbare planeet, fatsoenlijk werk en een veelbelovende toekomst. Europa moet hiervoor de voorwaarden scheppen.
Zo is het van belang dat Europa moderniseert en de voordelen van digitalisering omarmt. Ik vind dat het onderwijs meer moet inzetten op digitale vaardigheden van jonge mensen. Ook kennis van buitenlandse talen en culturen en ‘wereldwijsheid’ is van groot belang in deze eeuw van de globalisering. Dankzij het Erasmus-programma kunnen studenten een tijdje in het buitenland studeren en zich op die manier ook internationaal ontplooien. Het Erasmus-programma is een groot succes en ik wil dat het ook uitgebreid wordt voor mbo-studenten en werkende jongeren.
Verder wil ik internationale handel inzetten om onze wereld te transformeren. Een eerlijkere, duurzamere en veiligere wereld met een Europese Unie die perspectief biedt aan haar burgers en de wereld om zich heen. De Europese Unie is het grootste handelsblok ter wereld. Toegang tot onze interne markt is bij uitstek de troef die wij kunnen inzetten om onze veiligheid en welvaart te waarborgen. Door het aangaan van moderne, groene en progressieve handelsovereenkomsten wordt Europa de wereldwijde aanjager van innovatie en vooruitgang.

7 THEMA'S

1. WELVAART EN ECONOMISCHE GROEI

Nederland en Europa zijn welvarender dankzij internationale handel.

De lidstaten van de Europese Unie zijn verantwoordelijk voor een volume van 16% van alle wereldwijde import en export. Wij zijn het grootste handelsblok ter wereld, en de top handelspartner voor 80 landen. De Verenigde Staten is ter vergelijking slechts top handelspartner van 20 landen. Wij verdienen dan ook veel aan handel: in 2020 kwam een derde van het Nederlandse bruto binnenlands product uit alleen export. En was internationale handel goed voor meer dan 30% van alle banen in Nederland. 
 
Dat betekent ook dat een verzwakte internationale handelspositie negatieve gevolgen heeft voor onze welvaart. We moeten daarom blijvend investeren in een sterke Europese handelspositie, door ook meer handelsovereenkomsten af te sluiten, zodat we onze economie sterk en bestendig houden en de werkgelegenheid op peil.

2. MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE

De Europese Unie is de grootste economische zone ter wereld.

Behalve een handelsblok is de EU ook een waardengemeenschap. Democratie, rechtsstaat en mensenrechten zijn de principiële waarden van de Europese Unie. In onze handelsovereenkomsten willen we deze waarden uitdragen, ook in de rest van de wereld. We accepteren geen handelsregels die een beknotting van onze kernwaarden inhouden.
 
Handelsovereenkomsten zijn bij uitstek het middel van de Europese Unie om mensenrechten wereldwijd te beschermen en te versterken. Daarom bevatten handelsovereenkomsten die gesloten worden door de EU specifieke clausules en voorwaarden. Deze clausules omvatten mensenrechten, duurzaamheid, gendergelijkheid, inheemse volkenrechten en democratische voorwaarden. 
Dit is niet alleen een juridische verplichting, maar zet ook de deur open voor verdere samenwerking en dialoog op het gebied van mensenrechten. Het liefst zien we een ambitieuze agenda op het gebied van mensenrechten, duurzaamheid, gendergelijkheid en democratie in handelsovereenkomsten. Deze voorwaarden moeten ook afdwingbaar zijn, en sancties instellen als laatste optie moet een mogelijkheid zijn. Producten die voortkomen uit dwangarbeid mogen ook niet worden afgezet op onze interne markt. Bedrijven die mensenrechten niet naleven mogen geen zaken doen in de EU.
 
Andersom kunnen we mensenrechten wereldwijd bevorderen door onze eigen bedrijven te ondersteunen met het nalopen van hun internationale waardeketen. De nieuwe Europese richtlijn voor gepaste zorgvuldigheid (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) gaat ervoor zorgen dat er een sterk kader komt voor bedrijven, zodat zij de negatieve gevolgen op het gebied van mensenrechten en het milieu kunnen aanpakken.

3. VEILIGHEID EN PRIVACY

De handelsregels die wij met elkaar maken zijn van groot belang om onze veiligheid in de Europese Unie te waarborgen.

Zonder deze handelsovereenkomsten lopen wij het risico dat er ongewenste en illegale handel plaatsvindt met alle gevolgen van dien. Denk hierbij aan de instroom van spionagetechnologie, die de privacy en veiligheid van burgers, journalisten, maatschappelijke activisten en politici op het spel zet.

Zonder goede handelsregels zijn wij ook verantwoordelijk voor conflicten elders, bijvoorbeeld door het toelaten van conflictmineralen op onze markt. Als wij niet kritisch en zorgvuldig kijken naar handelsovereenkomsten, kan het zo zijn dat wij de kas vullen van ongure organisaties en autocraten die deze winst inzetten om misdaden te plegen, mensen te onderdrukken en nog veel erger.

Handel is veiligheid. Als wij duidelijke afspraken maken met onze partners over handel, dan zorgen we ook voor een betere en sterkere relatie onderling, en werken we aan het de-escaleren van spanningen als die zich voordoen.

4. KLIMAATACTIE EN DE GROENE TRANSITIE

We hebben internationale handel hard nodig om de groene, eerlijke en digitale transities te realiseren. Kritieke grondstoffen, zoals lithium, kobalt en koper zijn onmisbaar voor de technologieën van de toekomst.

Zo hebben we deze grondstoffen nodig om duurzame energie op te wekken en om elektrische batterijen te produceren, maar ook voor de ontwikkeling van medische hulpmiddelen, defensiemateriaal, zonnepanelen en smartphones.
 
Inmiddels is het ingedaald dat we in onze levering van deze grondstoffen zo onafhankelijk mogelijk moeten zijn, zodat we continuïteit hebben in onze voorraad. Door middel van duurzame handelsovereenkomsten met grondstofrijke landen, zoals Chili, bevorderen we onze open strategische autonomie.
 
Klimaatverandering stopt niet bij de Nederlandse of Europese grens. Daarom is het ook zo belangrijk dat we handelsverdragen inzetten om afspraken te maken op het gebied van klimaat en natuur. Handelspartners moeten zich bijvoorbeeld ook committeren aan de doelstellingen van het Parijs-akkoord. Andersom moeten Europese bedrijven ook hun verantwoordelijkheid nemen voor negatieve milieu- en klimaatgevolgen door hun activiteiten wereldwijd.

5. GENDERGELIJKHEID

Handel kan en moet ingezet worden om gendergelijkheid te bevorderen.

In internationale handelsovereenkomsten moeten we meer oog hebben voor de positie van vrouwen in hun rollen als ondernemer, medewerker en consument. Vrouwen moeten hetzelfde salaris kunnen verdienen en dezelfde winst kunnen maken als mannen.

De Europese wet loontransparantie bevordert deze gendergelijkheid in de EU, en zou ook via handelsverdragen internationale navolging moeten krijgen. Op deze manier kunnen we vooruitgang boeken in de sociaaleconomische positie van vrouwen.

6. INTERNATIONALE RECHTSORDE

De internationale rechtsorde zoals wij die kennen staat onder druk.

In een veranderende wereld is het belangrijk voor de Europese Unie om haar eigen strategische voorraden en productie op orde te houden. We moeten zo min mogelijk afhankelijk zijn van enkele landen of regio’s, en onze open strategische autonomie bevorderen door juist bij verschillende handelspartners in verschillende continenten onze producten en kritieke grondstoffen te behalen.
We moeten niet naïef zijn wanneer het gaat om handel met systeemrivalen, zoals China. Nederlandse en Europese bedrijven mogen niet het slachtoffer worden van oneerlijke concurrentie of illegitieme activiteiten zoals (digitale) spionage. Als handelspartner, moeten we China blijven aanspreken op het gebied van mensenrechten. Maar praten is niet genoeg, producten die voortkomen uit dwangarbeid mogen ook niet worden afgezet op onze interne markt. Andersom moeten we strategisch nadenken over onze handel met China. Technologieën die ogenschijnlijk ‘neutraal’ zijn kunnen worden gebruikt voor onderdrukking en defensiedoeleinden. We moeten het risico op misbruik door export naar China voorkomen. 
 
Maar internationale handel is bovenal het instrument van de EU om zich te positioneren in een veranderende wereld, en om goede wereldwijde relaties op te bouwen. Groene, moderne handelsakkoorden die rekening houden met mensenrechten, milieubescherming en goed bestuur zijn onmisbare middelen voor duurzame vrede en stabiliteit. Daar moeten we ons voor inzetten.

7. INTERNATIONALE SAMENWERKING

Internationale handel is een motor voor internationale samenwerking en ontwikkeling.

Eerlijke handel, gestoeld op de gelijke relatie tussen handelspartners, kan mensen uit de armoede trekken en bedrijvigheid en welvaart bevorderen. We moeten er dan wel voor zorgen dat er geen oneerlijke handelspraktijken plaatsvinden, door het hervormen en versterken van onze multilaterale ‘scheidsrechters’ zoals de Wereldhandelsorganisatie. Door middel van onze handelsrelaties kunnen we in dialoog blijven over het bevorderen van mensenrechten, milieubescherming en democratie. 
 
We moeten ook inzetten op een versterkte handelsrelatie met landen in Afrika. Dit is goed voor de diversifiëring van onze toeleveringsketens, en daarmee onze open strategische autonomie. Het Afrikaanse continent heeft ontzettend veel economische potentie, met jaarlijks 22 miljoen jonge mensen die de markt betreden. Door middel van eerlijke en gelijkwaardige handelsovereenkomsten, kan de EU bijdragen aan de kansengelijkheid en welvaart van dit groeiende continent. En daar profiteren wij allemaal van. 
 
Ook is het zaak om zo snel mogelijk op Europees niveau IMVO-wetgeving (internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen) door te voeren, zodat we er zeker van kunnen zijn dat bedrijven ook hun verantwoordelijkheid nemen om natuur en mensenrechten te beschermen in de landen waar zij opereren.

Het is belangrijk dat Europa in de komende tien jaar werkt aan eenheid, gelijkheid, gelijkwaardigheid, veerkracht en duurzaamheid

ACTIEF WORDEN?

Wil jij Europa en de burger dichter bij elkaar brengen? Word vrijwilliger of campaigner. Meld je aan!